POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Bezpieczeństwo Twoich danych jest naszym priorytetem.

dogadamycie.pl przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności i bezpieczeństwa swoich klientów, kontrahentów i partnerów, w tym Klientów, Użytkowników Portalu a także Tłumaczy bezwzględnie przestrzegając zasad określonych w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies, Regulaminie świadczenia usług tłumaczeniowych na Portalu www.dogadamycie.pl, zobowiązując się jednocześnie do ochrony danych osób korzystających z Portalu www.dogadamycie.pl w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

Informacje podstawowe

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o klientach, kontrahentach i partnerach dogadamycie.pl, w tym Użytkownikach, Klientach oraz Tłumaczach korzystających z usług dogadamycie.pl i domeny dogadamycie.pl. Wszelkie terminy użyte w Regulaminie świadczenia usług na Portalu dogadamycie.pl mają takie same znaczenie w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest dogadamycie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Zwycięstwa 115
75-601 Koszalin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 6692518347.

Z dogadamycie.pl w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się listownie: ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, e-mailowo: info@dogadamycie.pl oraz telefonicznie: +48 22 460 29 90.
Inspektorem Ochrony Danych w dogadamycie.pl jest Robert Siemiński.

Dane kontaktowe: rodo@dogadamycie.pl.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług przez dogadamycie.pl, w tym za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług, w tym za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl. Podanie danych wymienionych w Regulaminie jest konieczne do skutecznego zawarcia Umowy z dogadamycie.pl w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl oraz danych opisanych w Regulaminie dotyczących dokonywania przez Klienta płatności za usługi świadczone przez dogadamycie.pl za pomocą karty płatniczej.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na następujących podstawach prawnych i w niżej wskazanych celach:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów, w tym do celów księgowych, kontaktowych, dokonywania rozliczeń, oraz innych czynności bezpośrednio związanych z przedmiotem zawieranych umów, w tym w celach służących świadczeniu usług przez dogadamycie.pl za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach marketingu bezpośredniego, w tym wysyłka newslettera z uwagi na prawnie uzasadniony interes dogadamycie.pl;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu profilowania Użytkowników, Klientów i Tłumaczy w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do ich preferencji. dogadamycie.pl nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika i Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO celem rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes dogadamycie.pl;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną.

Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 28 RODO Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez dogadamycie.pl są:

 1. Partnerzy biznesowi dogadamycie.pl.
 2. Tłumacze.
 3. Biuro rachunkowe.
 4. Firma hostingowa.
 5. Firmy obsługujące płatności internetowe.

którym dogadamycie.pl powierza przetwarzanie danych osobowych.

W pozostałym zakresie nie ujawniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez dogadamycie.pl wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawierania umów i świadczenia oferowanych usług, w tym korzystania z Portalu oraz usług przez niego umożliwianych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane będą przechowywane co najmniej przez okres trwania umowy oraz świadczenia Usług przy pomocy Portalu dogadamycie.pl.

Dogadamycie.pl będzie przechowywało dane osobowe Klienta i Tłumacza, który nie dokonał rejestracji w domenie dogadamycie.pl do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później, a w przypadku Klienta zarejestrowanego – do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w domenie dogadamycie.pl, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.

Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez dogadamycie.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów dogadamycie.pl na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Uprawnienia podmiotów, których dane są przetwarzane

Podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od dogadamycie.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Każdy podmiot ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Dogadamycie.pl nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności podmiotów których dane są przetwarzane lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego odpowiedni podmiot ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez dogadamycie.pl odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podmiot którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiot którego dane osobowe są przetwarzane przez dogadamycie.pl ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

Pliki Cookies

Cookies stanowią informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera Użytkownika, Klienta lub Tłumacza, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu ww. podmiotów na Portalu www.dogadamycie.pl i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu m.in. w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Portalu www.dogadamycie.pl oraz w celu przyspieszenia transferu danych.

Wyrażenie zgody na korzystanie z cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku “Akceptuję” podczas wyświetlania się komunikatu na stronie głównej dogadamycie.pl albo poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jednocześnie wskazujemy, że zakres ww. zgody może zostać dostosowany w ustawieniach przeglądarki przez podmiot wyrażający zgodę na korzystanie z plików cookies.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy dogadamycie.pl polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.

Środki bezpieczeństwa

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, dogadamycie.pl wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zaborem przez osobę nieuprawnioną, czy też przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ich nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Postanowienia końcowe

dogadamycie.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych bądź oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies oraz innych dokumentów. Wskazujemy, że koniecznym jest zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.
dogadamycie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszym miejscu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) dla osób biorących udział w procesie rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych jest dogadamycie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 66925118347.
 2. Z dogadamycie.pl w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się listownie: ul. Zwycięstwa 115
  75-601 Koszalin, e-mailowo: info@dogadamycie.pl oraz telefonicznie: +48 22 460 29 90.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w dogadamycie.pl jest Robert Siemiński, adres e-mail: rodo@dogadamycie.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze/nawiązania współpracy na podstawie:
  a) 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy.
  b) 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  c) 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 7. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nieprzekazania wymaganych danych, określonych Kodeksem Pracy – uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.