Regulamin świadczenia usług – ważny od 01.01.2023

(dotyczy Klientów, którzy korzystają z usług dogadamycie.pl)

SŁOWNIK POJĘĆ

dogadamycie.pl
dogadamycie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Zwycięstwa 115, 75-601 Koszalin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 6692518347; posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 38.000 złotych w całości opłacony; właściciel portalu www.dogadamycie.pl i usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

Cennik
stawki w kwocie brutto (z 23% VAT) obowiązujące za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl opisane w odniesieniu do każdej usługi na stronie www.dogadamycie.pl;

Doładowanie konta
zasilenie Konta Klienta środkami finansowymi w kwocie określonej przez Klienta oraz w formie przez niego wybranej, wg zasad opisanych w treści §6 niniejszego Regulaminu;

Login
adres email podany przez Klienta umożliwiający logowanie na Portalu www.dogadamycie.pl w zakładce Panel Klienta, pod linkiem panel.dogadamycie.pl;

Klient
osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań, która poprzez akceptację niniejszego Regulaminu korzysta z usług oferowanych przez Portal www.dogadamycie.pl, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, będąca Przedsiębiorcą lub Konsumentem;

Konto Klienta
indywidualne konto przypisane do danego Klienta, służące gromadzeniu środków finansowych celem zabezpieczenia, uiszczania i rozliczania opłat związanych ze świadczeniem Usługami tłumaczeń oferowanych przez Portal www.dogadamycie.pl. Środki finansowe zgromadzone w ramach Konta Klienta mogą być przeznaczone wyłącznie na cele związane z pokryciem opłat należnych dogadamycie.pl związanych ze świadczeniem Usług tłumaczeń oferowanych przez Portal www.dogadamycie.pl;

Użytkownik
osoba odwiedzająca Portal www.dogadamycie.pl bez logowania na Portalu;

Konsument
osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez dogadamycie.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, zawodową, handlową lub rzemieślniczą;

Konto kaucji
indywidualne konto przypisane do danego Klienta, służące gromadzeniu środków finansowych wpłacanych w ramach Kaucji gwarancyjnej celem zabezpieczenia opłat należnych dogadamycie.pl. Środki finansowe zgromadzone w ramach Konta kaucji w ramach Kaucji gwarancyjnej mogą być przeznaczone wyłącznie na cele związane z zabezpieczeniem pokrycia opłat należnych dogadamycie.pl, które nie zostały wniesione przez Klienta;

Kaucja gwarancyjna
minimalna kwota wpłacana przez Klienta, celem zabezpieczenia zapłaty przez Klienta roszczenia dogadamycie.pl z tytułu wykonania Umowy o świadczenie usług, która podlega zwrotowi na żądanie Klienta tylko i wyłącznie po wykonaniu usługi oraz po opłaceniu przez Klienta wszystkich faktur dogadamycie.pl. dogadamycie.pl ma prawo, w przypadku braku płatności opłat należnych dogadamycie.pl potrącić należność z tego tytułu w każdym czasie z kaucją gwarancyjną bez składania w tym zakresie oddzielnych oświadczeń woli;

Hasło
ciąg znaków wygenerowany samodzielnie przez Klienta, umożliwiający Klientowi i jego identyfikację podczas logowania na Portalu www.dogadamycie.pl;

Panel Klienta
zakładka na Portalu www.dogadamycie.pl umożliwiająca korzystanie z usług tłumaczeń oferowanych przez Portal www.dogadamycie.pl po uprzednim zalogowaniu, sprawdzanie statusu realizacji zarezerwowanych usług, historii usług zrealizowanych, w tym dostępu do tłumaczeń wykonywanych na rzecz Klienta za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl;

Płatności internetowe
płatności dokonywane przy wykorzystaniu operatora płatności w formie płatności za pośrednictwem przelewu internetowego lub karty płatniczej;

Portal dogadamycie.pl/Portal
strony internetowe powiązane funkcjonalnie ze stroną internetową www.dogadamycie.pl;

Przedsiębiorca
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową;

Regulamin
niniejszy regulamin, który reguluje korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl, stanowi integralną część zawieranych z Klientem umów o świadczenie Usług tłumaczeń, oferowanych przez Portal www.dogadamycie.pl, a także integralną część umów zawieranych z Tłumaczami, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny na stronie www.dogadamycie.pl;

Stan konta
kwota, na jaką Klient doładował Konto Klienta, umożliwiająca korzystanie z usług świadczonych przez dogadamycie.pl zgodnie z obowiązującym Cennikiem, a jednocześnie stan środków możliwy do wykorzystania przez Klienta na Portalu www.dogadamycie.pl podlegający sprawdzeniu w zakładce Konto Klienta po zalogowaniu się w Panelu Klienta na stronie www.dogadamycie.pl;

Tłumacz
osoba wykonująca tłumaczenia językowe na rzecz Klientów dogadamycie.pl, zarejestrowana na Portalu www.dogadamycie.pl;

Tłumaczenia ustne
ustny przekład wypowiedzi Klienta i jego rozmówcy, realizowany w miejscu określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia na Portalu;

Tłumaczenia pisemne
pisemny przekład tekstu otrzymanego od Klienta;

Tłumaczenia przysięgłe
pisemny lub ustny przekład wypowiedzi lub tekstu dostarczonego przez Klienta realizowany przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości wg zasad określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326 ze zm.);

Korekta tekstu
sprawdzenie tekstu pod względem poprawności językowej przez native speakera

Platforma ODR
Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów;

RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres świadczenia usług tłumaczeniowych przez dogadamycie.pl za pośrednictwem Portalu.
 2. Przystąpienie do korzystania z usługi jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i plików cookies, Cennika oraz zobowiązania się do przestrzegania ich postanowień.
 3. dogadamycie.pl świadczy na rzecz Klientów usługi umożliwiające zarejestrowanie się w Portalu, nawiązanie współpracy z dogadamycie.pl oraz wykonywanie tłumaczeń, tj. w szczególności: tłumaczeń pisemnych, tłumaczeń ustnych i innych tłumaczeń, w tym tłumaczeń przysięgłych, zwanych dalej: usługami. Wszelkie usługi wykonywane przez dogadamycie.pl realizowane są zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu świadczenia usług oraz aktualnego Cennika dostępnego na stronie internetowej www.dogadamycie.pl.

§2 REJESTRACJA I LOGOWANIE NA PORTALU WWW.DOGADAMYCIE.PL

 1. Korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl możliwe jest po uprzedniej rejestracji.
 2. Do rejestracji w Portalu konieczne jest podanie adresu e-mail oraz hasła do tworzonego konta. W późniejszym etapie Klient w Panelu Klienta ma możliwość uzupełnienia swoich danych osobowych takich, jak numer telefonu, adres do korespondencji i dane do faktury. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że wskazał te dane w sposób zgodny ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy podatkowe, że Klient dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, podał w skutek zawinionych przez niego działań lub zaniechań niezgodnie ze stanem faktycznym ponosi on wobec dogadamycie.pl odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.
 3. Potwierdzenie rejestracji następuje poprzez kliknięcie na link aktywujący wysłany na adres e–mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji.
 4. Z chwilą Rejestracji usługi Klient:
  a) akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności i plików cookies,
  b) jest informowany, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się przez dogadamycie.pl w zakresie koniecznym do
  c) prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, a więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies
  d) może wyrazić zgodę na otrzymywanie od dogadamycie.pl informacji handlowych na swój adres e-mail (newsletter).
 5. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a dogadamycie.pl.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez dogadamycie.pl w ramach Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. dogadamycie.pl jest uprawniony do odmowy świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl w przypadku, gdy:
  a) Klient poda w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe dane,
  b) uprzednio odmówił świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,
  c) zachodzi uzasadniona obawa, że świadczone przez dogadamycie.pl usługi będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych,
  d) zachodzi uzasadniona obawa podejmowania działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu www.dogadamycie.pl,
  e) uprzednio Klient osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 7. Dostęp do Portalu www.dogadamycie.pl Klient uzyskuje poprzez zakładkę Panel Klienta na stronie www.dogadamycie.pl, po uprzednim zalogowaniu, po wpisaniu loginu i hasła.
 8. Logowanie do zakładki Panel Klienta następuje po uprzedniej rejestracji poprzez wpisanie loginu i hasła Klienta.
 9. Prawidłowe korzystanie z usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl oraz prawidłowe wyświetlanie stron Portalu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet, przeglądarka w wersji co najmniej Internet Explorer 8.0 (i nowsze wersje) oraz Mozilla Firefox w wersji 5.0 (i wyższe); wszystkie przeglądarki powinny posiadać zainstalowane i poprawnie działające oprogramowanie do obsługi skryptów, w tym skryptów JavaScript; do wyświetlania niektórych obiektów konieczne będzie zastosowanie oprogramowania Flash 5 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader.
 10. Z dogadamycie.pl można skontaktować się telefonicznie na numer +48 22 460 29 90 w każdy dzień w godzinach 8.00-20.00 .
 11. Za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl Tłumacz ma możliwość zarejestrowania się i nawiązania współpracy z Lingy Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Unit 4, The Courtyard 17 Bond Street, CV11 4BX Nuneaton, United Kingdom Company number 10191556), na portalu lingy.uk. Zasady funkcjonowania portalu lingy.uk opisuje regulamin znajdujący się na stronie www.lingy.uk.

§3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zamówienie usług jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się przez Klienta na Portalu www.dogadamycie.pl do Panelu Klienta.
 2. Po zalogowaniu do wyboru dostępne są usługi tłumaczeniowe w szczególności następujące usługi:
  a) tłumaczenia ustne;
  b) tłumaczenia pisemne;
  c) tłumaczenia przysięgłe;
  d) korekta tekstów.
 3. Zamawiając usługę tłumaczenia Klient samodzielnie może określić proponowany termin jej realizacji korzystając z opcji znajdujących się w zakładce Panel Klienta, z zastrzeżeniami, o których mowa w ust. 7.
 4. Przed złożeniem zamówienia dogadamycie.pl udostępnia Klientowi Regulamin, specyfikację usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta.
 5. Realizacja usług innych niż wskazane w ust. 2 powyżej odbywa się na podstawie odrębnych ustaleń dogadamycie.pl oraz Klienta, które są dokonywane w formie e-mailowej lub pisemnej. W przypadku usług wskazanych w ust. 2 powyżej, Klient przesyła do dogadamycie.pl zapytanie o wycenę usług wraz z materiałami przeznaczonymi do tłumaczenia. W odpowiedzi na ww. prośbę dogadamycie.pl przesyła do Klienta wycenę prac oraz możliwy termin jej realizacji. Do zawarcia umowy o wykonanie tłumaczenia z Klientem dochodzi w momencie potwierdzenia przez Klienta akceptacji warunków usługi zaproponowanych przez dogadamycie.pl i opłaceniu zamówienia. Do potwierdzenia dołączony jest Regulamin oraz specyfikacja usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta będącego Konsumentem usługi, które zostały uprzednio udostępnione i zaakceptowane przez Klienta.
 6. Tekst tłumaczenia nieuwierzytelnionego jest dostępny w terminie wskazanym przez dogadamycie.pl w zakładce Panel Klienta. Przekazanie tłumaczeń uwierzytelnionych odbywa się w formie elektronicznej w pliku PDF oraz pisemnej za pośrednictwem wybranego przez dogadamycie.pl operatora pocztowego nie później niż w ciągu 14 dni od terminu realizacji usługi. Na życzenie Klienta tłumaczenie pisemne może zostać przesłane kurierem po uprzednim uiszczeniu przez Klienta kosztów przesyłki wskazanych przez dogadamycie.pl.
 7. Przyjmowanie zleceń za pośrednictwem Portalu odbywa się 24 h na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu.
 8. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia oraz realizacji usługi jest doładowanie Konta Klienta (na kwotę stanowiącą co najmniej wartość zlecenia, przy czym kwota doładowania nie może być mniejsza niż 20 PLN (dwadzieścia złotych) lub płatność on-line co najmniej na kwotę wynagrodzenia należnego za wykonanie zamówionego zlecenia określonego w Cenniku.
 9. Czas trwania tłumaczenia ustnego określa Klient przy składaniu zamówienia. Wynagrodzenie dogadamycie.pl naliczane jest według rzeczywistego czasu realizacji zamówienia.
 10. Portal www.dogadamycie.pl jest uprawniony do utrwalania i archiwizacji tłumaczeń, chyba, że Klient złoży wyraźny sprzeciw w zakresie utrwalenia i archiwizacji tłumaczenia.
 11. Sprzeciw określony w ust. 12 powyżej nie wyłącza możliwości przetwarzania informacji o dokonanym tłumaczeniu dla celów ochrony prawnie uzasadnionych interesów dogadamycie.pl.

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU WWW.DOGADAMYCIE.PL

 1. Każdy z Użytkowników oraz Klientów, Portalu www.dogadamycie.pl zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do:
  a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu www.dogadamycie.pl oraz korzystanie z usług świadczonych przez Portal;
  b) niezakłócania działania systemów komputerowych, serwerów, sieci oraz nie podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Portalu, w tym do samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych należących do Portalu www.dogadamycie.pl;
  c) przekazywania prawdziwych danych osobowych,
  d) nienaruszania praw osób trzecich do materiałów źródłowych, w szczególności w zakresie praw autorskich zarówno w przypadku zlecania, jak i realizowania usług tłumaczenia.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez korzystających z Portalu www.dogadamycie.pl treści o charakterze bezprawnym, jak i korzystanie z kont innych Klientów, udostępnianie swojego loginu i hasła do Portalu innym Użytkownikom.

§5 ZAWIESZENIE KONTA KLIENTA

 1. dogadamycie.pl zastrzega sobie uprawnienie do zawieszenia Konta Klienta, w razie wystąpienia przypadków określonych w §2 ust. 6 oraz § 4 ust. 2 Regulaminu, a także w razie stwierdzenia korzystania z Portalu do działań nielegalnych, szkodliwych lub niezgodnych z przepisami obowiązującego prawa albo postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym wykonywane jest przez dogadamycie.pl po uprzednim wezwaniu Klienta do usunięcia naruszeń w terminie 7 dni.
 2. Klient, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się w Portalu www.dogadamycie.pl bez uprzedniej zgody dogadamycie.pl.

§6 PŁATNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Klient składając zamówienie ma możliwość wyboru sposobu dokonywania płatności w celu doładowania Konta Klienta, tj.:
  a) płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujących płatności bezgotówkowe dokonywane w drodze przelewów internetowych;
  b) płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet;
  c) płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym;
  d) płatności dokonywane przy pomocy innych metod udostępnionych przez dogadamycie.pl na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
 2. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z dogadamycie.pl, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
 3. Płatności opisane w ust. 1 lit. a i c realizowane są za pośrednictwem operatora płatności PayPro spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ulicy Kanclerskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, nr NIP 781-173-38-52, posiadającej kapitał zakładowy wynoszący 1 697 000 zł.
 4. Zlecenie płatnicze zostaje udzielone za pośrednictwem formularza, do którego Klient zostaje przekierowany z Panelu Klienta po kliknięciu opcji Doładowanie Konta, w którym należy wskazać dane odbiorcy zlecenia płatniczego, kwotę wpłaty oraz tytuł do dokonania wpłaty.
 5. Płatności za pośrednictwem operatora płatności mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności – wykryte przypadki nadużyć będą niezwłocznie zgłaszane właściwym organom.
 6. Dostępne są następujące formy płatności:
  a) Karty płatnicze (Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
  b) ePrzelewy: Płacę z Inteligo (Inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płać z Nordea (Nordea), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.);
  c) przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Plus Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie.
 7. Płatności dokonywane są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Security Socket Layer). Po zatwierdzeniu formularza płatności i wyborze formy płatności następuje automatyczne przekierowanie Klienta:
  a) na stronę internetową Przelewy24, będącą centrum autoryzacyjno – rozliczeniowym – w przypadku dokonywania płatności przy użyciu karty płatniczej;
  b) na stronę internetową Przelewy24, a następnie właściwego banku – w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego.
 8. Potwierdzenie dokonania płatności, w tym doładowania konta Klienta, następuje w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 9. Płatności realizowane przy pomocy karty płatniczej wiążą się z koniecznością wskazania następujących danych: imię i nazwisko właściciela karty płatniczej, numer karty płatniczej, daty ważności karty oraz kodu CVV.
 10. Informacje o aktualnych cenach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl są opisane na Portalu. dogadamycie.pl ma prawo do zmiany Cennika w każdym czasie. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednocześnie akceptacją cen usług obowiązujących na Portalu.
 11. Klient upoważnia dogadamycie.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 12. Przekazywane przez Klienta w sposób wskazany w §6 środki pieniężne (kaucja) dopisywane są do Konta kaucji celem zabezpieczenia, uiszczania i rozliczania należności związanych ze świadczeniem usług oferowanych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl.
 13. W razie braku wpłaty opłat należnych dogadamycie.pl z tytułu usługi dogadamycie.pl jest uprawniony do pokrycia tych opłat ze środków finansowych zgromadzonych w ramach Kaucji gwarancyjnej na Koncie kaucji.
 14. Ustalenie wysokości środków zebranych w ramach Konta kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.
 15. W przypadku, gdy po realizacji danej usługi tłumaczenia wysokość środków pieniężnych w ramach Konta kaucji przewyższa wysokość kwot należnych dogadamycie.pl z tytułu realizacji danego tłumaczenia, różnica zostanie w pierwszej kolejności zaliczona przez dogadamycie.pl na poczet istniejących lub przyszłych należności dogadamycie.pl, a w przypadku braku istniejących należności zwrócona Klientowi na jego żądanie w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania żądania zwrotu.
 16. O wyniku rozliczenia, o którym mowa w pkt 13. Klient zostanie poinformowany na adres email podany w Panelu Klienta.
 17. dogadamycie.pl nie dokonuje rozliczeń proporcjonalnych środków zgromadzonych w ramach Konta kaucji, co oznacza, iż środki te muszą pokrywać w całości należności dogadamycie.pl z tytułu wykonania usługi.
 18. Stan Konta Klienta jest dostępny dla Klienta w zakładce Panel Klienta.
 19. dogadamycie.pl wystawia fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 20. Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności.
 21. Jeśli Klient nie uiści opłaty w terminie wskazanym w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia, umowa o świadczenie usług wygasa.

§6A BONUSY ZA DOŁADOWANIE

 1. Za każde doładowanie Konta Klienta w drodze płatności on-line oraz płatność on-line za wykonanie zamówienia, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a i c, Klient otrzymuje Bonusowe środki w wysokości brutto:
  a) Doładowanie lub płatność on-line powyżej 180 PLN -> Bonus 20 PLN
  b) Doładowanie lub płatność on-line powyżej 300 PLN -> Bonus 40 PLN
  c) Doładowanie lub płatność on-line powyżej 600 PLN -> Bonus 100 PLN
  d) Doładowanie lub płatność on-line powyżej 3000 PLN – >Bonus 600 PLN
 2. Bonusowe środki służą jedynie do wykorzystania w ramach zakupu usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
 3. Bonusowe środki nie podlegają wypłacie na rachunek bankowy Klienta ani w gotówce.
 4. Bonusowe środki z danego doładowania Klient może wykorzystać bezterminowo. Bonusowe środki nie ulegają zwrotowi, szczególności w przypadku skasowania Konta przez Klienta.
 5. Wszelkie informacje na temat stanu Konta Klienta i naliczonych Bonusowych środków są dostępne w Panelu Klienta.
 6. dogadamycie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania i rozliczenia podatkowe związane z wykorzystaniem Bonusowych środków.

§7 KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Wszelkie informacje, dokumenty źródłowe, materiały pomocnicze, gotowe tłumaczenia, ustne informacje przekazane przez Klienta traktowane są przez dogadamycie.pl jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem Tłumaczy, pracowników i współpracowników dogadamycie.pl w związku z realizacją usługi tłumaczenia.
 2. Klauzula poufności nie obejmuje informacji i materiałów powszechnie dostępnych.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. dogadamycie.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom oraz Klientom i Tłumaczom najwyższy poziom bezpieczeństwa, w tym w zakresie zabezpieczenia Konta Klienta, jego zawartości oraz przesyłanych treści przed niepowołanymi osobami. Wszelkie informacje o zdarzeniach mogących zagrażać bezpieczeństwu korzystania z Portalu www.dogadamycie.pl należy zgłaszać pod adresem info@dogadamycie.pl. dogadamycie.pl zaleca jednocześnie osobom korzystającym z Portalu korzystanie z oprogramowania służącego do ochrony danych w tym w szczególności z programów antywirusowych.
 2. dogadamycie.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy o świadczenie usług, odpowiedzialność dogadamycie.pl wobec Klienta ogranicza się do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie może przekroczyć kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania danej usługi. Ograniczenie odpowiedzialności dogadamycie.pl opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobec Konsumenta.

§9 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.
 2. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 1, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym usługa została faktycznie zrealizowana.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a) wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;
  b) wskazanie nazwy usługi oferowanej za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl, której reklamacja dotyczy;
  c) przedmiot reklamacji;
  d) okoliczności uzasadniające reklamację;
  e) wskazanie żądania.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres dogadamycie.pl wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez dogadamycie.pl jako adres do kontaktu. Reklamację można także zgłosić za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.dogadamycie.pl w zakładce Kontakt.
 5. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia przez dogadamycie.pl następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w reklamacji w terminie 4 (czterech) dni od dnia skutecznego przyjęcia zgłoszenia reklamacji.
 6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji w sposób określony w pkt. 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 7. W razie uzasadnionej potrzeby termin rozpoznania reklamacji może ulec przedłużeniu o kolejne 14 (czternaście) dni po uprzednim poinformowaniu Klienta na wskazany w Panelu Klienta adres poczty elektronicznej, w przypadku reklamacji o dłuższym terminie rozpatrywania reklamacji. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy Konsumentów.
 8. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w pkt. 3 Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 9. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

§10 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w par. 2 ust. 5 Regulaminu. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować dogadamycie.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pomocą pisma wysłanego pocztą elektroniczną na adres info@dogadamycie.pl bądź listownie na adres ul. Zwycięstwa 115, 75-601 Koszalin).
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Portalu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy dogadamycie.pl zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta niewykorzystane środki, w tym Kaucję gwarancyjną, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym dogadamycie.pl został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W przypadku zamówienia usług tłumaczeniowych, o których mowa w par. 3 ust. 2 Regulaminu, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż zamawiając te usługi Konsument wyraża wyraźną zgodę na ich pełne wykonanie w uzgodnionym terminie. Konsument jest informowany przed złożeniem zamówienia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy oraz że część tłumaczeń dostarczana jest w formie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. W związku z tym Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia [poprzez panel klienta? Mailowo?] zawierającego żądanie rozpoczęcia spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania usługi przez dogadamycie.pl.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie tłumaczenia w formie treści cyfrowych, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tego tłumaczenia i udostępniania go osobom trzecim.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. dogadamycie.pl zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych usług oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu.
 3. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej www.dogadamycie.pl
 4. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 (czternaście) dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią, zgodnie z punktem 3 powyżej.
 5. Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy o świadczenie usług do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 4 powyżej. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko usługi, której nie obejmuje Umowa o świadczenie usług, i z której nie korzysta Klient lub wprowadzenia nowej usługi.
 6. Klient ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę, o której mowa w par. 2 ust. 6 Regulaminu (co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta w Portalu), przesyłając stosowne oświadczenie na adres info@dogadamycie.pl. Rozwiązanie umowy (usunięcie konta) nastąpi po upływie 14 dni od zgłoszenia żądania.
 7. Do oceny praw i obowiązków dogadamycie.pl oraz Klienta, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo polskie.
 8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.
 9. dogadamycie.pl nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, aczkolwiek wszelkie ewentualne spory z Użytkownikami będzie starał się regulować polubownie. Ewentualne spory z Użytkownikiem będącym konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast ewentualne spory z Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę dogadamycie.pl.
 10. Łącze elektroniczne do platformy ODR, która dostępna jest w języku polskim pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Strona główna platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr.
 11. Ochronę danych osobowych Klientów, w tym obowiązek informacyjny zgodny z RODO i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu www.dogadamycie.pl reguluje „Polityka prywatności i plików cookies” dostępna na stronach internetowych Portalu. Polityka prywatności i plików cookies stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.