Jak rozpatrujemy reklamacje?

Poznaj najważniejsze informacje

14 dni

tyle masz na złożenie reklamacji od czasu otrzymania tłumaczenia

4 dni

tyle czasu mamy na przyjęcie Twojego zgłoszenia

10 dni

to maksymalny czas, w jakim rozpatrzymy Twoją reklamację

Poznaj całą procedurę reklamacyjną:

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.
 2. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 1, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym usługa została faktycznie zrealizowana.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;
  2. wskazanie nazwy usługi oferowanej za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl, której reklamacja dotyczy;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. okoliczności uzasadniające reklamację;
  5. wskazanie żądania.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres dogadamycie.pl wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez dogadamycie.pl jako adres do kontaktu. Reklamację można także zgłosić za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.dogadamycie.pl w zakładce Kontakt.
 5. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia przez dogadamycie.pl następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w reklamacji w terminie 4 (czterech) dni od dnia skutecznego przyjęcia zgłoszenia reklamacji.
 6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji w sposób określony w pkt. 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 7. W razie uzasadnionej potrzeby termin rozpoznania reklamacji może ulec przedłużeniu o kolejne 14 (czternaście) dni po uprzednim poinformowaniu Klienta na wskazany w Panelu Klienta adres poczty elektronicznej, w przypadku reklamacji o dłuższym terminie rozpatrywania reklamacji. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy Konsumentów.
 8. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w pkt. 3 Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 9. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

Masz pytania?