Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych jest naszym priorytetem.

dogadamycie.pl przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności i bezpieczeństwa Klientów i Użytkowników Portalu, bezwzględnie przestrzegając zasad określonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności, Regulaminie świadczenia usług tłumaczeniowych na Portalu www.dogadamycie.pl, zobowiązując się jednocześnie do ochrony danych osób korzystających z Portalu www.dogadamycie.pl w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”. Korzystanie ze Portalu www.dogadamycie.pl wiąże się z pobieraniem od Użytkowników i Klientów dwóch rodzajów informacji: pliki Cookies i danych osobowych podanych przez Użytkownika lub Klienta.

Dane osobowe

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, dogadamycie.pl wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zaborem przez osobę nieuprawnioną, czy też przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ich nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów Portalu www.dogadamycie.pl jest dogadamycie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 6692518347. Z dogadamycie.pl w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się listownie: ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, e-mailowo: info@dogadamycie.pl oraz telefonicznie: +48 22 460 29 90. Inspektorem Ochrony Danych w dogadamycie.pl jest Robert Siemiński, dane kontaktowe rodo@dogadamycie.pl. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klientów i Użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez dogadamycie.pl usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl, w tym do celów księgowych, kontaktu z Użytkownikiem i Klientem, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl realizowanych zgodnie z udzielonym przez Klienta zleceniem. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Klienta w celach marketingowych (tj. wysyłka newslettera). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dogadamycie.pl dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika i Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do ich preferencji. dogadamycie.pl nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika i Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez dogadamycie.pl są:

  1. partnerzy biznesowi dogadamycie.pl,
  2. tłumacze,
  3. biuro rachunkowe,
  4. firma hostingowa,
  5. firmy obsługujące płatności internetowe,

którym dogadamycie.pl powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Klienta. Dogadamycie.pl będzie przechowywało dane osobowe Klienta, który nie dokonał rejestracji w Sklepie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później, a w przypadku Klienta zarejestrowanego – do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez dogadamycie.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów dogadamycie.pl na potrzeby marketingu bezpośredniego. Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo do żądania od dogadamycie.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownik i Klient mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Dogadamycie.pl nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika i Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik i Klient mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez dogadamycie.pl odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika lub Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik i Klient mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik i Klient mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika i Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl. Podanie danych wymienionych w § 2 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do skutecznego zawarcia Umowy z dogadamycie.pl w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl oraz danych opisanych w § 7 ust. 9 Regulaminu w przypadku dokonywania przez Klienta płatności za usługi świadczone przez dogadamycie.pl za pomocą karty płatniczej.

Pliki cookies

Cookies stanowią informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników Portalu www.dogadamycie.pl i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu m.in. w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Portalu www.dogadamycie.pl oraz w celu przyspieszenia transferu danych. dogadamycie.pl jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki ochrony prywatności. Informacje o zmianach będą udostępniane na stronach internetowych Portalu www.dogadamycie.pl