INFORMACJE ZGODNE Z RODO – DOGADAMYCIE.PL

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

Użytkownicy i Klienci dogadamycie.pl

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów Portalu www.dogadamycie.pl jest dogadamycie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 66925118347.
 2. Z dogadamycie.pl w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się listownie: ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, e-mailowo: info@dogadamycie.pl oraz telefonicznie: +48 22 460 29 90.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w dogadamycie.pl jest Robert Siemiński, adres e-mail: rodo@dogadamycie.pl.
 4. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klientów i Użytkowników odbywa się na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez dogadamycie.pl usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl, tj. czynności przed zawarciem umowy, zawarcia umowy i jej zrealizowania, do celów księgowych, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl realizowanych zgodnie z udzielonym przez Klienta zleceniem,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w celu kontaktu z Użytkownikiem i Klientem (także potencjalnym), a także w celu wysyłki informacji handlowej, w tym newslettera, co stanowi prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.
 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dogadamycie.pl dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika i Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do ich preferencji. dogadamycie.pl nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika i Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez dogadamycie.pl są partnerzy biznesowi dogadamycie.pl, tłumacze, biuro rachunkowe, firmy hostingowe, firmy zajmujące się wysyłką newslettera, operatorzy płatności internetowych i inne podmioty, którym dogadamycie.pl powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Klienta w celu świadczenia usług.
 3. pl będzie przechowywało dane osobowe Klienta, który nie dokonał rejestracji do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później, a w przypadku Klienta zarejestrowanego – do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez dogadamycie.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów dogadamycie.pl na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 4. Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo do żądania od dogadamycie.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Użytkownik i Klient mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Dogadamycie.pl nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika i Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik i Klient mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 7. Użytkownik i Klient mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika i Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl. Podanie danych wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu dla Klientów zarejestrowanych jest konieczne do skutecznego zawarcia Umowy z dogadamycie.pl w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl oraz danych opisanych w § 6 ust. 8 Regulaminu dla Klientów zarejestrowanych w przypadku dokonywania przez Klienta płatności za usługi świadczone przez dogadamycie.pl za pomocą karty płatniczej.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

Partnerzy i Kontrahenci dogadamycie.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest dogadamycie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 66925118347.
 2. Z dogadamycie.pl w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się listownie: ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, e-mailowo: info@dogadamycie.pl oraz telefonicznie: +48 22 460 29 90.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w dogadamycie.pl jest Robert Siemiński, adres e-mail: rodo@dogadamycie.pl.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do celów księgowych, kontaktowych, dokonywania rozliczeń, oraz innych czynności bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy.
 5. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tzn. przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, a więc w celu wysyłania informacji handlowej, w tym newslettera.
 6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy dogadamycie.pl, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone lub udostępnione do zrealizowania celów przetwarzania, w tym partnerzy biznesowi dogadamycie.pl, biuro rachunkowe, firma hostingowa, operatorzy płatności internetowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zażądania usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, lecz co najmniej przez okres obowiązywania umowy i do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od dogadamycie.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest przez Pana/Panią dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

Osoby biorące udział w procesie rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych jest dogadamycie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 66925118347.
 2. Z dogadamycie.pl w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się listownie: ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, e-mailowo: info@dogadamycie.pl oraz telefonicznie: +48 22 460 29 90.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w dogadamycie.pl jest Robert Siemiński, adres e-mail: rodo@dogadamycie.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze/nawiązania współpracy na podstawie:
 5. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy.
 6. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 7. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 8. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 10. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 13. Podanie przez Pana/Panią danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nieprzekazania wymaganych danych, określonych Kodeksem Pracy – uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.